Verkoopsvoorwaarden

Toepassing

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op alle verkopen en diensten van PEETERS-LAMBRECHTS bvba. In geval van tegenstrijdige vermeldingen in briefwisseling, bestelbons of andere documenten, primeren deze verkoopsvoorwaarden. Hiervan kan slechts afgeweken worden mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd door PEETERS-LAMBRECHTS bvba.
Offertes en bestellingen
Onze offertes worden gedaan zonder verbintenis en kunnen derhalve op elk ogenblik worden herzien. Alle bestellingen dienen door een gevolmachtigde van PEETERS-LAMBRECHTS bvba schriftelijk worden bevestigd. Eens een bestelling door PEETERS-LAMBRECHTS bvba werd aanvaard, kan zij door de klant om welke reden ook niet meer worden geannuleerd.

Prijzen

Onze opgegeven verkoopsprijzen verstaan zich BTW, taksen en belastingen niet inbegrepen. De aangegeven prijzen zijn vatbaar voor verhoging ingeval de door de fabrikant vastgestelde prijzen tengevolge van fabricatiekosten, tolrechten, devaluatie of revaluatie van de betrokken munten een verhoging ondergaan of in geval van verandering van type of van model. PEETERS-LAMBRECHTS bvba is niet verplicht deze prijsverhogingen op voorhand mee te delen. De BTW, alle andere belastingen en taksen geldend op het moment van de bestelling, de levering of facturatie zijn ten laste van de klant.

Leveringen en risico’s

De levering wordt geacht te zijn voltrokken bij het vertrek der goederen uit onze opslagplaatsen. De verzendingskosten zijn steeds ter laste van de koper, tenzij anders overeengekomen naargelang het bestelbedrag.

Leveringstermijn

Leveringstermijnen worden enkel aangeduid ten titel van inlichting en zijn nooit bindend. Zij vangen aan bij de ontvangst door PEETERS-LAMBRECHTS bvba van de volledige bestelling. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. Het niet tijdig leveren kan nooit aanleiding geven tot recht op schadevergoeding of ingeroepen worden tot verbreken van de handelsovereenkomst. Gevallen van overmacht geven de verkoper het recht elke bestelling gedeeltelijk of geheel te verbreken en/of de uitvoering ervan op te schorten zonder vooropzeg noch schadevergoeding.

Klachten en terugzendingen

Om ontvankelijk te zijn moeten alle klachten aan PEETERS-LAMBRECHTS bvba worden gemeld per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen, diensten of facturen. De klacht zal duidelijk omschreven zijn, zoniet kan ze niet worden aanvaard. Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van PEETERS-LAMBRECHTS bvba. Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de goederen als gebrekkig of niet conform erkend worden door de verkoper. De teruggezonden goederen reizen, hoe het ook zij, op risico van de koper en zullen franco aan onze magazijnen verstuurd worden, vergezeld van een kopie van onze factuur. Klachten vormen geen reden tot niet betaling van een factuur.

Waarborgen

Onze waarborg beperkt zich tot de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Wij garanderen alle artikelen volgens de bepalingen en voorwaarden die door de fabrikant zijn vastgesteld. Indien uit hoofde van deze waarborg de kwaliteit van de geleverde goederen gebrekkig is, beperkt onze verplichting zich - welke ook de gevolgen zijn van het gebrek - tot de herstelling, de terugbetaling van de prijs of de vervanging van het product, een keuze welke PEETERS-LAMBRECHTS bvba zich uitdrukkelijk voorbehoudt. Klachten welke geen verborgen gebreken beogen worden niet aanvaard, indien de goederen werden behandeld, gebruikt of indien de koper een wijziging aan de goederen heeft uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van PEETERS-LAMBRECHTS bvba.

Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van PEETERS-LAMBRECHTS bvba en het verhaal van de klant uit hoofde van deze overeenkomst worden beperkend als volgt bepaald: De aansprakelijkheid van PEETERS-LAMBRECHTS bvba zal, hoe ernstig de fout ook is, zelfs in het geval van lichamelijk letsel, behalve in geval van bedrog, beperkt zijn tot de forfaitair door de klant hierbij aanvaarde waarde van de verkoopprijs voor de welbepaalde goederen die de schade veroorzaakt hebben of die het voorwerp zijn van de vordering of die rechtstreeks verband houden met de oorzaak van die vordering, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering die ertoe strekt de aansprakelijkheid te bewijzen op grond van het contract of van een oneigenlijk misdrijf. Kunnen in elk geval geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, zelfs indien PEETERS-LAMBRECHTS bvba vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid van deze schade, dit verlies of die vordering: - de onrechtstreekse schade m.a.w. de financiële of commerciële verliezen die niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg zijn van een tekortkoming van PEETERS-LAMBRECHTS bvba in haar verplichtingen, onder meer de winstderving, de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verlies van winst, cliënteel of besparingen - de vorderingen door een derde aan de klant gericht PEETERS-LAMBRECHTS bvba zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien zij haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zou kunnen nakomen, wegens redenen die aan haar controle ontsnappen.

Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen 30 dagen einde maand betaalbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
- verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand op het saldo der vervallen facturen - het volledige saldo eisbaar zijn
- het volledige saldo verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 60,00 €.
– PEETERS-LAMBRECHTS bvba het recht hebben alle bestaande overeenkomsten met de klant als ontbonden te beschouwen, hetzij de uitvoering ervan op te schorten
- PEETERS-LAMBRECHTS bvba alle rechtskosten mogen verhalen op de klant Ondanks dit conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding behoudt PEETERS-LAMBRECHTS bvba onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding mocht de werkelijke geleden schade hoger zijn. De klant verbindt zich ertoe alle desbetreffende kosten te betalen zodra hij de daarvoor betrokken factuur ontvangt. Checks en wissels hebben slechts waarde van betaling na inning. Het aanvaarden van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing, wijzigt de plaats van betaling niet en betekent nooit dat PEETERS-LAMBRECHTS bvba afstand zou gedaan hebben van één van zijn rechten.

Eigendom

De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van PEETERS-LAMBRECHTS bvba tot de volledige betaling van de prijs, bijkomende kosten en taksen. PEETERS-LAMBRECHTS bvba behoudt zich het recht voor bij niet betaling op de vervaldag de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en de goederen terug te nemen, onverminderd elke door haar eisbare schadevergoeding. De klant laat dit onherroepelijk toe.

Rechtsbevoegdheid

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.