Betaling

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen 30 dagen einde maand betaalbaar.
In geval van niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
- verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,5% per maand op het saldo der vervallen facturen
- het volledige saldo eisbaar zijn
- het volledige saldo verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 60,00 €. 
- PEETERS-LAMBRECHTS bvba het recht hebben alle bestaande overeenkomsten met de klant als ontbonden te beschouwen, hetzij de uitvoering ervan op te schorten - PEETERS-LAMBRECHTS bvba alle rechtskosten mogen verhalen op de klant

Ondanks dit conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding behoudt PEETERS-LAMBRECHTS bvba onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding mocht de werkelijke geleden schade hoger zijn.
De klant verbindt zich ertoe alle desbetreffende kosten te betalen zodra hij de daarvoor betrokken factuur ontvangt. Checks en wissels hebben slechts waarde van betaling na inning. Het aanvaarden van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing, wijzigt de plaats van betaling niet en betekent nooit dat PEETERS-LAMBRECHTS bvba afstand zou gedaan hebben van één van zijn rechten.

Eigendom

De geleverde goederen blijven de volledige eigendom van PEETERS-LAMBRECHTS bvba tot de volledige betaling van de prijs, bijkomende kosten en taksen. PEETERS-LAMBRECHTS bvba behoudt zich het recht voor bij niet betaling op de vervaldag de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en de goederen terug te nemen, onverminderd elke door haar eisbare schadevergoeding. De klant laat dit onherroepelijk toe

Rechtsbevoegdheid

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd. 

Laden
Laden